Temporary exhibition

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เหรียญกลมแบนด้านหน้าแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ด้านข้างมีอักษรที่ขอบ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ด้านหลังอักษร “เสด็จเถลิงราชมไหศวรยสมบัติบรมราชาภิเษก วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พระพุทธศก ๒๔๖๘” ร้อยแพรแถบริ้วสีเขียวสลับเหลือง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกในงานบรมราชาภิเษกสมโภช ถวายแก่พระเถรานุเถระ พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการไทยและต่างประเทศ ตลอดจนพ่อค้าคหบดีทั้งชาวไทยและต่างชาติ


Gallery