News

''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

 
 
สถานที่จัดแสดง : พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
ระยะเวลาการจัดแสดง : 27 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2561 
 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ