News

สัปดมราชา บรมราชาภิเษก

 

 
นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง สัปดมราชา บรมราชาภิเษก
 
วันที่ 24 เมษายน - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ( หยุดวันจันทร์)
 
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว