ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “112 ปี ราชนารีห้าแผ่นดิน”


 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “112 ปี ราชนารีห้าแผ่นดิน” ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 112 ปี วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 (20 ธันวาคม 2447) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ นอกเหนือจากฐานะพระบรมราชินีคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ทรงถวายความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีอย่างมิเสื่อมคลายตลอดพระชมน์ชีพแล้ว ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังได้รับทราบพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระราชอัธยาศัยในสมเด็จพรนางเจ้ารำไพรรณีฯ ราชนารีผู้ทรงสง่างามทุกกาลสมัยสืบไป
 
ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559  เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี