News

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเสวนาพิธีพราหมณ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเสวนา พิธีพราหมณ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดขึ้นเพื่อประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” ซึ่งได้รับเกียรติจากพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านพิธีพราหมณ์ ภายในงานพระมหาราชครูฯได้บรรยายว่าในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทยสันนิษฐานว่ารับต้นแบบสืบทอดมาจากอินเดีย คือพิธีราชสูยะ พิธีพราหมณ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ถึงพร้อมเหมาะสมกับการให้ทวยเทพเทวดามาอำนวยอวยชัย โดยประกอบในเกือบทุกขั้นตอนของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ โดยการปลุกเสกทั่วทั้งพระบรมมหาราชวัง บูรณะซ่อมแซมพระมหาเศวตรฉัตร เสกน้ำเทพมนต์ จนถึงพิธีสำคัญคือพิธีทรงมุรธาภิเษก เพื่อเปลี่ยนเป็นพระราชาธิราช งานเสวนาในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานอาทิ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจกว่า 50 คน ณ ห้องกระจก ลานกิจกรรม ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา


Gallery