Temporary exhibition


นิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรอิตาลี ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2476 ถึง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2477

READ MORE

สัปดมราชา บรมราชาภิเษก

วันที่ 24 เมษายน - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์) ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE

ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดนิทรรศการหมุนเวียน เกี่ยวกับกีฬาในพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ''สานศิลปาชีพสองขัตติยะราชนารี''

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE

แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน

พิพิธภัณฑ์ฯ เห็นว่าหนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความน่าสนใจ จึงนำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน 14 มีนาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE

โครงการนิทรรศการหมุนเวียน “ไกลกังวล”

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวออกพระนามเรียก วังไกลกังวล ตามที่เรียกขานกันในปัจจุบัน พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานเป็นสมบัติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

READ MORE

โครงการนิทรรศการหมุนเวียน “เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง”

อาหารชาววัง หรือ กับข้าวเจ้านาย ลักษณะพื้นฐานทั่วไปมีความใกล้เคียงกับอาหารของชาวบ้าน แต่มีศิลปะทั้งในแง่ของการเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตา

READ MORE

“Foreign Decorations” Exhibition

In the nine years of His Majesty King Prajadhipok’s reign from 26 November 1925 to 2 March 1935

READ MORE