News

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปรับเปลี่ยนพัฒนาการดนตรีและนาฏกรรมของชาติ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปรับเปลี่ยนพัฒนาการดนตรีและนาฏกรรมของชาติ พ.ศ.2468-2477 (วิกฤตและโอกาส)
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อการดนตรีและนาฏกรรมของไทย ซึ่งรูปแบบการเสวนามีทั้งองค์ความรู้ ทางด้านดนตรี นาฏกรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาดนตรี ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ดร.บุญตา เขียนทองกุล ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย ผศ.ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล รศ.ธรณัส หินอ่อน และคุณพุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู วิกฤตและโอกาสของงานการดนตรีและนาฏกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 7 ถึง ปี 2500
 
สรุปหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ 1. ความนำเป็นช่วงเวลาที่การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของคนไทยยุคนั้น เป็นภัยทางเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก 2. การดุลยภาพงานราชการด้านดนตรีและนาฏกรรมวิกฤติที่เกิดตามมา "ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยในช่วงรัชกาลที่ 7 นั้น ทรงแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลัง โดยทรงดำเนินการตัดทอนรายจ่ายอย่างเข้มงวด 3.วิกฤติที่เปลี่ยนเป็นโอกาสอันงดงาม มีการปรับลดข้าราชการฝ่ายการดนตรีไทย ฝ่ายดนตรีฝรั่งหลวง 4. งานดีที่เกิดขึ้นใหม่หลังวิกฤติ 2468-2477 เกิดสถาบันการเรียนการสอนดนตรีทุกระดับทุกประเภท 5. สรุป วิกฤติที่เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 7 นั้น กลับกลายเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองเป็นเอนกประการ
 
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
21 พฤษภาคม 2567

ท่านสามารถฟังย้อนหลังการเสวนาวิชาการเเบบฉบับเต็ม (ทั้งเช้าและบ่าย) ได้ที่ ลิ้งก์ด้านล่างนี้
(Ep:1 ช่วงเช้า) : https://youtu.be/4YtUmjq6kOM?si=iLelmIaLRu-WREwN
(Ep:2 ช่วงบ่าย) : https://youtu.be/hu9d1_73THA?si=anagDeeQXEA_fsJK

Gallery