Recommended Book


วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

สิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งแสดงถึงพระราชจริยวัตรและพระราชนิยมที่หลากหลาย และแสดงให้เห็นความสนพระราชหฤทัย ทั้งด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ด้านดนตรี ด้านกีฬา การทรงพระอักษร และสิ่งของสะสมส่วนพระองค์

READ MORE

สมุดภาพ รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469

สมุดภาพประกอบคำอธิบายการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพจากการรวบรวมภาพถ่ายต้นฉบับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับนครเชียงใหม่และนครลำพูนซึ่งหาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469

READ MORE

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดิรเรือ ระวางสยามกับสเวเดน

รายละเอียดสนธิสัญญา และพิธีสาร (Treaty and Protocol) ว่าด้วยความสัมพันธ์ รายละเอียดการเดินเรือ การค้า ระหว่างสยาม และสวีเดน หรือสวีเดน ที่มีการแก้ไขในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE

การเมืองการปกครองไทย : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ (พ.ศ. 2475 – 2540)

ตำราพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย เป็นระยะเวลาร่วม 6 ทศวรรษ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เรื่อยมาจนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 ตำราพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย เป็นระยะเวลาร่วม 6 ทศวรรษ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เรื่อยมาจนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540

READ MORE