Outside exhibition

นิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 จ.นราธิวาส

นิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 จ.นราธิวาส


เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผ่านเหตุการณ์สำคัญและสภาพบ้านเมืองในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 ณ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) จังหวัดนราธิวาส

Gallery