Outside exhibition

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" จ.สงขลา


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เปิดนิทรรศการเคลื่อน “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยมีนางสาวธีรนาฎ มีนุ่น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เป็นผู้กล่าวตอนรับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ และนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิด ซึ่งในพิธีเปิดนิทรรศการยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายพิเศษเรื่อง“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ถ่ายทอดเรื่องราวและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
 
นิทรรศการดังกล่าวนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 รวมถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการคลังสยาม ด้านการศึกษา การสื่อสารและคมนาคม ด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครองที่นำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมไปถึงการสะท้อนสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง ความเป็นอยู่ของประชาชน เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของการเสด็จพระราชดำเนินมายังสงขลา จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

Gallery