Temporary exhibition

ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม

 
 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดนิทรรศการหมุนเวียน/ชั่วคราว ในหัวข้อ “ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม” โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาในพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เพื่อเปิดมุมมองให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และการพัฒนาวงการกีฬาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
 
ระยะเวลาการจัดแสดง : 25 กันยายน 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
สถานที่จัดแสดง : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว