Temporary exhibition

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 'มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า'

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 'มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า'


วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร.ดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ร่วมเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 นอกจากนั้นยังนำเสนอแนวพระราชดำริที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมือง และเรื่องราวของกาฬสินธุ์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
และภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายพิเศษเรื่อง“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ถ่ายทอดเรื่องราวและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ซึ่งนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้า แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการเป็น 5 โซน ได้แก่ 
 
Zone 1 ประชาธิปกธรรมราชา บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ การอภิเษกสมรส พระราชนิยม การเปลี่ยนแปลงการปกครองและพระราชทานรัฐธรรมนูญ การสละราชสมบัติ และบั้นปลายแห่งพระชนม์ชีพ 
 
Zone 2 พัฒนา ‘สยาม’ ตามวิถี นำเสนอแนวพระราชดำริที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสื่อสารและคมนาคม ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจการคลังสยามและการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ แนวคิดด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านการเมืองการปกครองที่นำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
Zone 3 การสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย พลเมือง คือใคร ? สำคัญอย่างไร คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองมีอะไรบ้าง พลเมืองผู้ตระหนักรู้เป็นแบบไหน สามารถค้นหาคำตอบได้ในโซนนี้ รวมถึงโครงการสนับสนุนการสร้างสำนึกพลเมืองที่นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลจริง 
 
Zone 4 สู่ถิ่นดินแดนภาคอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเสนอเนื้อหาหัวข้อ กาฬสินธุ์ ณ จุดเริ่มต้น และกาฬสินธุ์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
Zone 5 Play & Learn Learn เรียนเล่นเป็นความรู้ เรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านเกมส์สร้างความรู้ในรูปแบบสื่อ Interactive และอีกหนึ่ง Highlight สำคัญคือการยกพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นฉากหลังในการถ่ายภาพ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : นิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน 2567 เปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร
 

Gallery