Temporary exhibition

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ''สานศิลปาชีพสองขัตติยะราชนารี''

 
สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “สานศิลปาชีพสองขัตติยะราชนารี”
 
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ณ ห้องสัมมนาชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Gallery