News

นิทรรศการเคลื่อนที่

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" ปี 2566

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยอีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในรัชสมัยของพระองค์

READ MORE