News

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

 

15 ส.ค.66 : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กร ระหว่างกรมศิลปากร การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ (บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์) 
 
พิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์องค์กร Museum Cooperation โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน
 
จากนั้น เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กร ทั้ง 6 หน่วยงาน ทั้งนี้ ในส่วนของสถาบันพระปกเกล้า ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนเลขาธิการร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว
 
ต่อด้วย การแถลงข่าวเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ และความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์องค์กร โดยผู้บริหารองค์กรความร่วมมือทางวิชาการกล่าวถึงความเป็นมาของก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง และความสำคัญ ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในกิจกรรมนี้ด้วย
 
และอีก 1 กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การเสวนาเรื่อง “เรื่องเล่า ความเป็นมา ความร่วมมือหกพิพิธภัณฑ์” โดย ผู้บริหารของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง 
 
ความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ และพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรเครือข่ายความร่วมมือ เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรหน่วยงานที่มีพิพิธภัณฑ์ฯ ในช่วงคุ้งน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองตลาดจนถึงปากคลองผดุงกรุงเกษม การผสานความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ ความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ความร่วมมือด้านทรัพยากร และความร่วมมือด้านกิจกรรม 
 
ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา 

Gallery