News

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” ประจำปี 2563

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส”

READ MORE
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจำนวน 2 รางวัลได้แก่ ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ

READ MORE