การเข้าชม

การเข้าชม
 

ต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม เรียน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนี้

  1. วันและเวลาเข้าชม
  2. จำนวนผู้เข้าชม
  3. ยานพาหนะ
  4. ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน


เพื่อที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่และวิทยากรตอนรับคณะได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ควรส่งหนังสือและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

  • ศาลาเฉลิมกรุง จัดฉายวันละ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.