ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดสัมมนาวิชาการ “120 ปี ถนนงามนามราชดำเนิน”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดสัมมนาวิชาการ “120 ปี ถนนงามนามราชดำเนิน” โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสถาปัตยกรรมบนถนนราชดำเนินอันเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 อาคารรำไพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
โดยภายในงานสัมมนาฯศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง ได้สรุปเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินไว้หลายเหตุการณ์ อาทิ เหตุการณ์การรับเสด็จฯรัชกาลที่ 5 เสด็จนิวัติพระนคร 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 โดยสร้างเป็นซุ้มรับเสด็จเพื่อแสดงถึงการเฉลิมพระขวัญของรัชกาลที่ 5 เหตุการณ์พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พฤศจิกายน พ.ศ.2451 เพื่อฉลองสืบราชสมบัติ 40 ปี เหตุการณ์กระบวนเชิญพระโกศพระศพพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช เหตุการณ์กระบวนเชิญพระอัฐิสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าฯมาตามถนนราชดำเนินใน พ.ศ.2471 เหตุการณ์กระบวนพระยุหยาตราเสด็จเลียบพระนคร ถนนราชดำเนินใน 1 มีนาคม พ.ศ.2468 ขบวนแห่งานกาชาดบนถนนราชดำเนินในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 7 เป็นต้น
 
นอกจากนี้วิทยากรยังได้สรุปสุดท้ายในการเสวนา120 ปี ถนนงามนามราชดำเนินว่า ถนนราชดำเนินเป็นถนนที่มีความสำคัญของพระนคร ทางด้านประวัติศาสตร์และสังคมของไทย อีกทั้งมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งความทุกข์ ความสุข แม้กระทั่งพระราชพิธีที่สำคัญๆ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินจวบมาจนมาถึงปัจจุบัน 

ภาพประกอบ