Mediaหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง : เหตุแห่งการสละราชสมบัติ

เสด็จประพาสยุโรป 7 (ทอดพระเนตรกิจการเกษตร)

เสด็จประพาสยุโรป 6 (โลกแห่งวิทยาการในยุโรป)

เสด็จประพาสยุโรป 5 (ยุโรปที่ได้ทอดพระเนตร)

เสด็จประพาสยุโรป 4 (มิตรภาพไทย-สาธารณรัฐเชก)

เสด็จประพาสยุโรป 3 (สานสัมพันธไมตรีในยุโรป)

เสด็จประพาสยุโรป 2 (รักษาพระองค์)

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง : เสด็จประพาสยุโรป 1

พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย

ทรงเตรียมการพระราชทานรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญการปกครองสยามชั่วคราว

ธ ทรงธรรม กับวิวัฒนาการการปกครองของสยาม : วันอภิวัฒน์