Mediaวังไกลกังวล

ปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดาราราม

เพลงไทยพระราชนิพนธ์ : โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง

เพลงไทยพระราชนิพนธ์ : เขมรลออองค์

เพลงไทยพระราชนิพนธ์ : ราตรีประดับดาว

ทรงสนับสนุนการดนตรี ไทย

พัฒนาการโทรคมนาคม - โทรศัพท์

พัฒนาการโทรคมนาคม - วิทยุกระจายเสียง

พัฒนาคมนาคม : สนามบินดอนเมือง

พัฒนาคมนาคม : หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พัฒนาการคมนาคม : สร้างทางรถไฟสายอีสาน - ตะวันออกโดยต่อเนื่อง

ปรับปรุงโครงการศึกษาของชาติ