Mediaพัฒนาการโทรคมนาคม - โทรศัพท์

พัฒนาการโทรคมนาคม - วิทยุกระจายเสียง

พัฒนาคมนาคม : สนามบินดอนเมือง

พัฒนาคมนาคม : หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พัฒนาการคมนาคม : สร้างทางรถไฟสายอีสาน - ตะวันออกโดยต่อเนื่อง

ปรับปรุงโครงการศึกษาของชาติ

ทรงสนับสนุนโรงเรียนภาษาจีน

ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระราชดำริ "การศึกษาไม่ควรแยกออกจากวัด"

สืบสานงานแผ่นดิน : พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกและการขยายหลักสูตรการศึกษา

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

สืบสานงานแผ่นดิน : พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร