Mediaสยามก้าวหน้า ธรรมราชาครองแผ่นดิน : เสรีภาพของหนังสือพิมพ์

ทรงคุ้มครองสวัสดิการราษฎร

ทางสายพระราชไมตรี : เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา

ทางสายพระราชไมตรี : เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น 3

ทางสายพระราชไมตรี : เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น 2

ทางสายพระราชไมตรี : เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น 1

เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและเเคนาดา

เสด็จฯ เยือนอินโดจีน (กัมพูชา) 3

เสด็จฯ เยือนอินโดจีน (กัมพูชา) 2

เสด็จฯ เยือนอินโดจีน (กัมพูชา) 1

เสด็จฯ เยือนอินโดจีน (เวียดนาม) 3

เสด็จฯ เยือนอินโดจีน (เวียดนาม) 2