ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม จัดหาเอกสารจดหมายเหตุ ให้บริการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการเมืองการปกครองไทย ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาที่ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาให้บริการทรัพยากรประเภท หนังสือ เอกสาร ภาพถ่าย และภาพยนตร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี รวมถึงสิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า หนังสือทั่วไป และ วารสาร เพื่อให้บริการแก่สาธารณชน 
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาเปิดให้บริการแล้ว ณ อาคารรำไพพรรณี ชั้น 4
เปิดให้บริการทุกวัน
(เว้นวันจันทร์ วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้