หนังสือแนะนำ

วัตถุชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


หนังสือวัตถุชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่มนี้สามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการชมนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลคัดเลือกเครื่องราชภัณฑ์และวัตถุร่วมสมัยที่ทรงคุณค่าโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ อาทิ หมวดบรมราชาภิเษก หมวดฉลองพระนคร 150 ปี หมวดเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ หมวดเครื่องหมายต่างๆ