หนังสือแนะนำ

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469

 
จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469 เป็นบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 นอกจากนี้ ยังได้มีการบันทึกคำกราบบังคมทูลและพระราชดำรัสต่างๆ ในระหว่างการเสด็จฯ ครั้งนั้น อาทิเช่น การสมโภชพระพุธชินราชและพระราชทานพระแสงราชศัสตราเมืองต่างๆ การสมโภชช้างพลายสำคัญ และการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ฯลฯ