หนังสือแนะนำ

หนังสือประกอบนิทรรศการ สายสัมพันธ์สองธรรมราชา
(TWO VIRTUOUS KINGS : PRAJADHIPOK AND BHUMIBOL)


หนังสือประกอบนิทรรศการสายสัมพันธ์สองธรรมราชาเล่มนี้เป็น หนังสือประกอบนิทรรศการชั่วคราวที่จัดขึ้นในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ใน พ.ศ. 2549 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2549 เนื้อหากล่าวถึง สายสัมพันธ์ทางพระโลหิตระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญ การสืบสานโบราณราชประเพณี ธรรมจริยาในพระราชจริยวัตร การทรงเป็นครูของแผ่นดิน พระมหากรุณาธิคุณในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ และการพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทยโดยมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ