หนังสือแนะนำ

ฝรั่งเศสในพระชนม์พระปกเกล้า

ฝรั่งเศสในพระชนม์พระปกเกล้า, 2562. สถาบันพระปกเกล้า. (186 หน้า)

หลังจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 เมื่อ พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมเหนือดินแดนอินโดจีน ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและฝรั่งเศสอยู่ในภาวะตึงเครียด กระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงเลือกศึกษาต่อวิชาการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารแห่งประเทศฝรั่งเศส เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นโอกาสในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี้ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาได้รวบรวมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 3 แหล่ง ได้แก่ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476 – 2477 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานวิจัยเรื่อง เอกสารชั้นต้นฝรั่งเศสกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเรียบเรียงใหม่ตามช่วงเวลา เพื่อให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในรัชสมัย อันแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับประเทศฝรั่งเศส ภายในเล่มกล่าวถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเรื่องราวของโรงเรียนเสนาธิการทหารเอกอล เดอ แกร์ ตลอดจนพระมหากษัตริย์ในฐานะ “นักเรียนเก่าฝรั่งเศส” ผู้มีบทบาทในการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศจากการเสด็จเยือนอินโดจีนแห่งฝรั่งเศส และประเทศฝรั่งเศสในภายหลัง อันเป็นองค์ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาที่ทรงคุณค่า

 

ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกกาลสมัย ในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” 
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564