นิทรรศการเคลื่อนที่

นิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ปี 2566 จ.เชียงใหม่

 
 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้เกียรติในกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นนายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการดังกล่าว 

โดยนิทรรศการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ  การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมในแต่ละพื้นที่ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัย รวมถึงการให้ความรู้ในหัวข้อการพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างความเป็นพลเมือง เพื่อการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบัน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากนิทรรศการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่
 
ในช่วงต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษของ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายเรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ถ่ายทอดเรื่องราวและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
โดยนิทรรศการดังกล่าว จัดแสดง ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566 ณ  ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2 หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบ