นิทรรศการเคลื่อนที่

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 'มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า'

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 'มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า'
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เพื่อสร้างการเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ รวมถึงเรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมือง และเรื่องราวของนครนายกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  และ นายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ ร่วมเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยนิทรรศการดังกล่าวนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 นอกจากนั้นยังนำเสนอแนวพระราชดำริที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมือง และเรื่องราวของนครนายกในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการเป็น 5 โซน ได้แก่
 
Zone 1 ประชาธิปกธรรมราชา  บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ การอภิเษกสมรส พระราชนิยม การเปลี่ยนแปลงการปกครองและพระราชทานรัฐธรรมนูญ การสละราชสมบัติ และบั้นปลายแห่งพระชนม์ชีพ
 
Zone 2 พัฒนา ‘สยาม’ ตามวิถี นำเสนอแนวพระราชดำริที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสื่อสารและคมนาคม ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจการคลังสยามและการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ แนวคิดด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านการเมืองการปกครองที่นำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
Zone 3 การสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย พลเมือง คือใคร ? สำคัญอย่างไร คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองมีอะไรบ้าง พลเมืองผู้ตระหนักรู้เป็นแบบไหน สามารถค้นหาคำตอบได้ในโซนนี้ รวมถึงโครงการสนับสนุนการสร้างสำนึกพลเมืองที่นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลจริง
 
Zone 4 สู่ถิ่นดินแดนภาคกลาง จังหวัดนครนายก นำเสนอเนื้อหาหัวข้อ นครนายก ณ จุดเริ่มต้น และนครนายกในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
Zone 5 Play & Learn Learn เรียนเล่นเป็นความรู้ เรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านเกมส์สร้างความรู้ในรูปแบบสื่อ Interactive และอีกหนึ่ง Highlight สำคัญคือการยกพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นฉากหลังในการถ่ายภาพ
 
นิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2567 เปิดให้บริการวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา  09.00 - 16.00 น.

ภาพประกอบ