นิทรรศการเคลื่อนที่

''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

 
 
หลักการและเหตุผล
 
พันธกิจประการหนึ่งของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ การให้บริการการศึกษาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษา ทั้งยังมีภารกิจสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ โดยนำเสนอในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการถาวร การให้บริการด้านการศึกษา เช่น การสืบค้นฐานข้อมูล การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาต่างๆ และที่สำคัญยิ่งอีกประการคือการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่
 
การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเข้าถึงนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่นั้นๆได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึก ทำให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องราวต่างๆพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลานั้น
ได้มากยิ่งขึ้น
 
พิพิธภัณฑ์ฯ จึงเห็นควรจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับเมืองไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพเหตุการณ์บ้านเมือง สถานที่สำคัญ ความเป็นอยู่ของผู้คน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น อันก่อให้เกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมอารยประเทศ  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่นและประเทศไทย กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดและประเทศชาติ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำไปจัดแสดงยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติศาสตร์ของเมืองไทย 
 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชประวัติ  และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
  2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในยุครัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง
  4. เพื่อสร้างเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

สถานที่จัดแสดง : พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาการจัดแสดง : 27 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2561 
 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
โดย  ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง  จันทรางศุ