นิทรรศการหมุนเวียน

นิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”

นิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”

นิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรอิตาลีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2476 ถึง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2477 (ตามปฏิทินเดิม) เพื่อสานพระราชไมตรีกับราชวงศ์ซาวอยของราชอาณาจักรอิตาลี และเพื่อทอดพระเนตรกิจการต่างๆ ของรัฐบาลฟาสซิสต์ในด้านการปกครอง การศึกษา การสาธารณสุข การทหาร และการอบรมพลเมือง เป็นต้น นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม อันเป็นสมบัติของชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 
เพื่อทรงศึกษาและหาความรู้ตามพระราชนิยมของพระองค์ โดยนำเสนอเรื่องราวผ่านภาพถ่าย วีดิทัศน์ และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า ได้แก่ หนังสือส่วนพระองค์จำนวน 4 เล่ม เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันนุนชิอาตา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากราชสกุลสวัสดิวัตน์ และสมุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายมาร์โก เซคกิ เด รสสิ ผู้เป็นทายาทของนายจิโรลาโม เด รสสิ อดีตเอกอัครราชทูตประจำประเทศสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการหมุนเวียนในครั้งนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ภาพประกอบ