นิทรรศการหมุนเวียน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอนำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ในวรโอกาสครบรอบ 20 ปี ผ่านนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอนำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ในวรโอกาสครบรอบ 20 ปี ผ่านนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์


๗ ธันวาคม ๒๕๔๕
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

นับตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ ก็ได้รวบรวมวัตถุเพิ่มเติมจากการบริจาค และให้ยืม จากผู้มีอุปการคุณ และการจัดซื้อโดยพิพิธภัณฑ์ฯ เอง ซึ่งวัตถุที่อยู่ในความดูแลรักษาเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาบอกเล่าเรื่องราวได้กว้างและลึกมากยิ่งขึ้นผ่านการจัดนิทรรศการและการเผยแพร่ความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นมาตลอด 20 ปี
 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงขอนำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ในวรโอกาสครบรอบ 20 ปี ผ่านนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์ ที่ผู้ชมจะได้สัมผัสภาพและเสียง ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พัฒนาการของนิทรรศการที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ  และที่สำคัญคือพิพิธนิทรรศเป็นห้องโถงนำเสนอการรวบรวมวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และรัชสมัย อย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี ในรูปแบบ 3D อย่างสวยงาม และหาชมได้ยากยิ่ง

ภาพประกอบ