นิทรรศการหมุนเวียน

โครงการนิทรรศการหมุนเวียน “ไกลกังวล”

 

หลักการและเหตุผล
 
สวนไกลกังวล ตามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวออกพระนามเรียก วังไกลกังวล ตามที่เรียกขานกันในปัจจุบัน พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานเป็นสมบัติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยมีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร เป็นผู้อำนวยการศิลปากรสถานในขณะนั้นเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยมี ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบสเปน ดัดแปลงให้เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นของไทย เป็น “บ้าน” ที่ภูมิฐาน มากกว่าดูเป็นพระราชวังใหญ่โต และมีพระราชพิธีคฤหมงคลขึ้นพระตำหนักเปี่ยมสุข เมื่อวันที่ 10 - 12 เมษายน 2472 วังไกลกังวล พระราชฐานแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่แปรพระราชฐานแล้ว ยังทรงใช้ปฎิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ในการว่าราชการแผ่นดิน ร่วมถึงเกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ขึ้นมากมาย ล่วงมาจนถึงกาลในรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วังไกลกังวลแห่งนี้ก็ยังคงใช้สำหรับแปรพระราชฐานในวโรกาสต่างๆ อาทิคราวประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนา หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ณ วังสระปทุม ในวันรุ่งขึ้นทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จแปรพระราชฐานโดยรถไฟพระที่นั่งไปประทับ ณ วังไกลกังวล เป็นเวลา 5 วัน นอกจากการแปรพระราชฐานแล้ว พระองค์ ยังทรงใช้ปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ชายทะเลทิศตะวันตก อีกหลายโครงการด้วยกัน
 
พิพิธภัณฑ์ฯ จึงเห็นควรนำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อต่างๆ และจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญและทรงคุณค่า อันได้แก่ อัลบั้มภาพส่วนพระองค์วังไกลกังวล ของที่ระลึกพระราชพิธีคฤหมงคลขึ้น กล่องไม้ปิดทองแกะสลักลายเมฆ ถาดที่ระลึกแกะสลักสัญลักษณ์วังไกลกังวล เพื่อเสนอองค์ความรู้ และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวังไกลกังวลเพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องราว พระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
วัตถุประสงค์
 
  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
  2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 
  3. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
 
สถานที่จัดแสดง
 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 
การจัดแสดง (ธันวาคม 2559 - พฤษภาคม 2560) 6 เดือน