ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาพระปกเกล้าศึกษารื่อง “เรื่องเก่า เล่าใหม่ : สังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

สัมมนาพระปกเกล้าศึกษารื่อง “เรื่องเก่า เล่าใหม่ : สังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องสามศร 1 ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
 
 
โดย
  • นายอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  • นางสาวณัฐธิดา ทองเกษม (นักวิชาการอิสระ ด้านการเมืองท้องถิ่น)
 
ดำเนินรายการโดย
  • นางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพประกอบ