ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ต้อนรับ H.E. Dr. Sándor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

 


ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ต้อนรับ H.E. Dr. Sándor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   โดยได้เยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนชมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลอ ครัว เดอ มาริท ชั้นสูงสุดของประเทศฮังการี เมื่อครั้งเสด็จฯ ประเทศฮังการี   ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลอ ครัว เดอ มาริท ชั้นสูงสุดของประเทศฮังการี เมื่อครั้งเสด็จฯ ประเทศฮังการี 2477 ในวันที่ 8 สิงหาคม พระองค์ทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ 2 ครั้ง ในคราวเสด็จฯ ในการเลี้ยงใหญ่ โดย His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary: Miklós Horthy ณ วัง Godollo เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม และ ในการถวายเลี้ยงต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรี  Gyula Gombos ในวันที่ 15 สิงหาคม
 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ประกอบด้วย ดารา เหรียญ สายสะพาย ในกล่อง เป็นหนึ่งในชุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯได้รับมอบให้ยืมจากราชสกุลสวัสดิวัตน์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อรับมอบมาแล้วทางพิพิธภัณฑ์ได้ทำการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงนำชุดเครื่องราชฯไปอนุรักษ์โดยขอความร่วมมือจากสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งได้ทำความสะอาดปรับวิธีการจัดเก็บ และตรวจสอบหาค่าโลหะเพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์เพื่อการจัดเก็บให้อยู่ในสภาพดีต่อไป

ภาพประกอบ